Sobota, 23 Oktober 2021, 12:05

OPOZORILO! Naša spletna aplikacija uporablja piškotke.

Sprejmi

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več

Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Sprejmi).

00386/5/627-9150
00386/5/627-4091
Župančičeva ulica 18
6000 Koper - Capodistria

JAVNI POZIV za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2020

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Ur.l. RS, št. 75/19 in 61/20), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL EU L 352, z dne 24.12.2013), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015 z dne 9.5.2016, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna republike Slovenje (Ur. l. RS, št.  50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Programa spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020 (Sklep Vlade številka 30300-1/2018/4 z dne 10. 5. 2018 - v nadaljevanju Program,

 

Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 2 Programa spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020, št. C2130-18Z160454

 

 

JAVNI POZIV

za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti za leto 2020

 

 

 1. NAROČNIK JAVNEGA POZIVA

Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper.

 

 

 1. JAVNI POZIV

Javni poziv se nanaša na jasno in vnaprej določene kriterije in zahteve, ki jih mora izpolnjevati predlagatelj projekta za financiranje ali financiranje iz javnih sredstev. Preko javnega poziva bodo financirani le tisti projekti, ki te znane kriterije in zahteve v celoti izpolnjujejo. V postopkih izbire projektov, ki se financirajo na podlagi javnega poziva, se uporabljajo določila zakona.

 

 

 1. PREDMET IN PODROČJE JAVNEGA POZIVA

OSSIN objavlja javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov iz sredstev namenjenih Programa spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za leto 2020, in sicer največ 110.000 EUR.

 

 

 1. NAMEN IN CILJI

Namen ukrepa je spodbujanje razvoja programskega območja z izboljšanjem prepoznavnosti italijanske narodne skupnosti in povečanjem turistične ter kulturne ponudbe v obalnih občinah.

Osrednji cilj je ohranjanje jezikovne in kulturne identitete italijanske narodne skupnosti ter vzpostavitev možnosti njenega aktivnega vključevanja v razvoj programskega območja, tako gospodarskega kot kulturnega in turističnega.

Cilji javnega poziva so:

 • spodbujanje gospodarskih aktivnosti za namene krepitve kulturne identitete narodne skupnosti vrednotenja etnografske dediščine programskega območja v okviru le-te;
 • privabljanje turistov;
 • vzpostavitev točk oziroma centrov, ki bi spodbujali vzpostavitev in razvoj kulturno-turistično-gospodarske dejavnosti za italijansko narodno skupnost (lokalni produkti, živila, umetnine, založništva itd. pripadnikov INS, avtohtoni proizvodi/izdelki pripadnikov INS);
 • ureditev ustreznih prostorov, nabava pripomočkov, opreme in zagotovitev drugih pogojev za delovanje centrov za spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov.

Sredstva tega ukrepa bodo namenjena za:

 • nakup, najem in prenova nepremičnin za delovanje centrov za spodbujanje gospodarskih, kulturnih-turističnih dejavnosti in produktov;
 • najem centralnega skladišča (in opreme);
 • pripravo vsebin, oblikovanje, vzpostavitev in tisk (npr. sprotni ponatisi, vzdrževanje osnovnih promocijskih materialov, …) materialov za promocijo delavnic, razstav, izobraževanj;
 • opremo prostorov;
 • nabavo delov pohištva in druge notranje opreme;
 • pripravo, tisk in distribucijo promocijskih materialov za nove proizvode in storitve;
 • pripravo razvojnih načrtov.

 

 1. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Javni poziv je namenjen naslednjim organom in društvom italijanske narodne skupnosti:

 • Občinske samoupravne skupnosti italijanske narodnosti;
 • Italijanska Skupnost Ankaran;
 • Italijanska Skupnost Giuseppe Tartini Piran;
 • Italijanska Skupnost Santorio Santorio Koper;
 • Italijanska Skupnost Pasquale Besenghi Izola;
 • Italijanska Skupnost Dante Alighieri Izola;
 • Fineuro d.o.o.;

 

 

 

 1. MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINO SREDSTEV

Merila za izbor projektov in dodelitev proračunskih sredstev za javni poziv na področju kulturnih in turističnih dejavnosti sestavljajo del razpisne dokumentacije tega poziva.

Projekte bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi podatkov iz posamezne prijave (obrazci in priloge) in v skladu z Merili za izbor programov in dodelitev proračunskih sredstev za javni poziv. Vrednost posameznega projekta se na osnovi meril določi v točkah.

 

 

 1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV JAVNEGA POZIVA

Okvirna višina razpisanih proračunskih sredstev za projekt na področju kulturnih in turističnih dejavnosti, znaša 110.000 EUR. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Programom spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020.

 

 

 1. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do vključno 20/10/2020. Prav tako projekt mora biti izveden in zaključen do 20/10/2020.

 

 

 1. UPRAVIČENOST STROŠKOV

Upravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so stroški, za katere velja, da:

 • so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o financiranju projekta,
 • so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oz. za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
 • so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
 • so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
 • so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
 • upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani z registriranimi dejavnostmi organa ali društva,
 • proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
 • so podprti z dokazili - listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev,
 • so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
 • so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
 • so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).

 

Pri nakupu opreme je v vlogi na javni poziv potrebno jasno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme in priložiti:

 • povpraševanje in vsaj 3 ponudbe različnih ponudnikov. Najugodnejša ponudba je za prijavitelja zavezujoča. V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih ali tehničnih razlogov, se priloži obrazložitev izbire ponudnika ter se jo, v kolikor je to možno, podkrepi z ustreznimi dokazili,
 • predračune z veljavnostjo vsaj še 3 mesece po dnevu izdaje. Iz predračunov mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, vrednost z DDV in brez DDV.

 

Neupravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so:

 • stroški dela,
 • carina, carinske dajatve,
 • nakup zemljišč,
 • davek na dodano vrednost (DDV), v kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV,
 • stroški reprezentance organa ali društva,
 • obratovalni in materialni stroški,
 • nadomestne naložbe,
 • lizing,
 • stroški, ki so bili plačani z negotovinskimi plačili: z asignacijo, kompenzacijo, cesijo, prisilnim pobotom ipd.
 • stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oz. stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
 • stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o financiranju projekta ter
 • drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji projekta;
 • nakup osebnih in tovornih vozil, razen delovnih strojev, v zvezi s katerimi se lahko domneva osebna uporaba,
 • nakup sredstev za osebno rabo, mobilnih telefonov in drugo blago, za katerega se lahko domneva osebna uporaba.

 

 

 1. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija javnega poziva obsega:

 • Besedilo javnega poziva;
 • Dispozicija projekta;
 • Stroškovnik;
 • Zahtevek za izplačilo;
 • Merila in kriteriji ocenjevanja;
 • Vzorec pogodbe;
 • Izjava, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu računov enake originalu;
 • Oprema ovojnice.

 

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:

 • Izpolnjeno prijavo na javni poziv z vsemi zahtevanimi podatki na priloženem obrazcu in z vsemi zahtevanimi prilogami;
 • Izpisa iz poslovnega registra Slovenije – AJPES, ki ni starejše od šest (6) mesecev;
 • Fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju, za katero se prijavitelj prijavlja;
 • Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
 • Izjavo o poravnanih vseh finančnih in drugih pogodbenih obveznosti.

 

 

 1. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva in se zaključi 23.06.2020.

 

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov OSSIN - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper - Capodistria, je 23.06.2020. Vloga se pošlje priporočeno po pošti (za dan, ko je organ prejel vlogo, se šteje dan oddaje na pošto - poštni žig) ali se predloži osebno na sedež OSSIN-a.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpisno dokumentacijo in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ – VLOGA – JP OSSIN - ANS UKREP 2-2020« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

 

 

 1. PREPOZNE IN NEPOPOLNE PRIJAVE

Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošti do vključno 23.06.2020, oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena na vložišču OSSIN-a.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.

Takšne vloge, ki se štejejo za neskladna, bodo zavržene.

Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

 

 

 1. ODPIRANJE VLOG

Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in pregledala z vidika formalne popolnosti, popolne pa tudi ocenila.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, ki bodo poslane priporočeno po pošti ali osebno vročene na sedež OSSIN.

O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik.

 

 

 1. OCENJEVANJE VLOG

Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene, bo ocenila strokovna komisija na podlagi meril iz poglavja 15.

Na podlagi ocenjevanja bo strokovna komisija pripravila seznam ter razvrstila vloge padajoče glede na število doseženih točk (od največ do najmanj točk). Razpisana sredstva se bodo razdelila po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev.

V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk pri merilu Ocena INS (če še tu enako število točk, pa ima prednost tista vloga ki dobi višjo bonitetno oceno).

OSSIN lahko pozove prijavitelja, katerega vloga bo predvidena za financiranje, vendar predvidena sredstva po tem javnem razpisu ne bodo zadostovala za financiranje upravičenih stroškov v obsegu, ki ga je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge preostalim razpoložljivim sredstvom. V kolikor prijavitelj tega, v postavljenem roku, ne bo storil oziroma na to ne bo pristal, lahko OSSIN, v okviru časovnih možnosti, ponudi sredstva prijavitelju ali prijaviteljem, katerih vloga/e so po številu točk, razvrščeni/e za zadevno vlogo.

 

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo zavrnila.

 

 

14.1           Obveščanje o izbiri in podpis pogodbe

O odobritvi sredstev bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predsednik Sveta OSSIN oziroma od njega pooblaščena oseba.

OSSIN bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo predvidoma v 8-ih dneh po zaključku odpiranja vlog.

OSSIN bo z izbranimi kandidati podpisal pogodbo o financiranju na področju kulturne in turistične dejavnosti, ki bo opredelila pogoje in način porabe proračunskih sredstev.

 

14.1.1     Pravno varstvo

Zoper sklep OSSIN pritožba ni dovoljena. Zoper odločitev OSSIN o vlogi za dodelitev financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne zadrži podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prejemniki sredstev.

 

14.1.2     Datum dodelitve pomoči po »de minimis«

V skladu s četrto točko člena 3 Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), velja pomoč »de minimis« za dodeljeno podjetju takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom, in ne šele na dan plačila.

Datum podpisa pogodbe se šteje kot datum dodelitve pomoči po »de minimis«; na podlagi tega datuma se preverja kumulacija »de minimis« pomoči. Ko je pomoč dodeljena (podpisana pogodba), velja s stališča državnih pomoči za dodeljeno, ne glede na to, da še ni dejansko izplačana.

 

14.1.3     Izjave in podatki dani v prijavi ter ob sklenitvi pogodbe

Za neresnične ali zavajajoče izjave in podatke v prijavi na ta razpis ali dane kasneje pri sklenitvi ali v teku izvajanja pogodbe, je prijavitelj kazensko in odškodninsko odgovoren. V takem primeru bo OSSIN postopalo v skladu z Zakonom o kazenskem postopku, od prijavitelja pa zahtevalo povrnitev morebitni že izplačanih sredstev in v zvezi s tem nastalih stroškov skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

 

 • MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV

V ocenjevanje bodo vključene le popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

 

 1. 1 OCENJEVALNI LIST

Projekt bo ocenjen na podlagi naslednjih meril (skupno možno število doseženih točk je 100):

 1. Kakovost projekta;
 2. Finančni načrt;
 3. Ocena Sveta OSSIN.

 

 

 1. Kakovost projekta

Projekt ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov:

 

ne izpolnjuje

0 točk

delno izpolnjujue

20 točk

večinoma izpolnjuje

30 točk

v celoti izpolnjuje

40 točk

 

 

 1. Finančni načrt

Projekt ima pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev:

 

ne izpolnjuje

0 točk

delno izpolnjujue

10 točk

večinoma izpolnjuje

15 točk

v celoti izpolnjuje

20 točk

 

 

 1. Ocena Sveta OSSIN

Ocenjevanje se bo izvedlo na seji sveta OSSIN na osnovi informacij, ki jih je priložil vlagatelj.

Komisija bo izvedla ocenjevanje v skladu z naslednjimi merili in bo predložila svoje mnenje Svetu OSSIN:

 

Projekt nima neposrednega vpliva na pripadnike INS na narodnostno mešanem območju.

0 točk

Projekt ima neposreden vpliv na določen manjši krog prebivalcev pripadnikov INS na narodnostno mešanem območju.

20 točk

Projekt ima neposreden vpliv na širši krog pripadnikov INS na narodnostno mešanem območju

30 točk

Projekt ima neposreden vpliv na vse pripadnike INS na narodnostno mešanem območju.

40 točk

 

 

 1. 2 MINIMALNO ŠTEVILO TOČK

Za financiranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli vsaj 60 točk od največ možnih 100. Projekt, ki ne doseže minimalnega praga vsaj 60 točk, bo zavrnjen.