Sobota, 23 Oktober 2021, 11:15

OPOZORILO! Naša spletna aplikacija uporablja piškotke.

Sprejmi

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več

Piškotki, ki jih uporabljamo za delovanje portala, v nobenem primeru ne škodijo ne Vam, ne Vašemu računalniku. Omogočajo izdelavo dokumentov preko pametnih e-obrazcev, merjenje statistike obiska, delovanje partnerskega (affiliate) programa, oglaševanja, deljenja vsebin preko družbenih omrežij in komunikacijo z Vami. Predvsem pa omogočajo boljšo in lažjo uporabo portala za Vas kot uporabnika. Prosimo potrdite ali se strinjate z uporabo piškotkov na naši strani (kliknite spodnji gumb Sprejmi).

00386/5/627-9150
00386/5/627-4091
Župančičeva ulica 18
6000 Koper - Capodistria

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI

 

Številka: JR OSSIN - ANS UKREP 1/1-2020

Datum: 22.05.2020

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Ur.l. RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Ur.l. RS, št. 75/19 in 61/20), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Ur.l. RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL EU L 352, z dne 24.12.2013), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015 z dne 9.5.2016, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna republike Slovenje (Ur. l. RS, št.  50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2018–2020 (Sklep Vlade številka 30300-1/2018/4 z dne 10. 5. 2018 - v nadaljevanju Program) in predhodnega mnenja MGRT z dne 15.5.2020,  

 

Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje novih gospodarskih projektov italijanske narodne skupnosti 2018–2020,št. C2130-18Z160453

 

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE NALOŽB V GOSPODARSTVU NA OBMOČJU, KJER ŽIVIJO PRIPADNIKI AVTOHTONE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI - UKREP 1 PROGRAMA SPODBUJANJA GOSPODARSKE OSNOVE ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI 2018-2020

(JR OSSIN - ANS UKREP 1/1-2020)

 

 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

 

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti (v nadaljevanju ANS) preko sofinanciranja novih in nadgradnjo obstoječih proizvodnih zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

 

Cilj javnega razpisa

Cilji javnega razpisa je spodbuditi obseg investicij podjetij in doseči rast in razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetjih  prek novih naložb in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z naložbami na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske avtohtone narodne skupnosti in jih aktivno vključiti v razvoj območja z namenom, da se krepi gospodarska osnova narodne skupnosti.

 

 1. UPRAVIČENO OBMOČJE

Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov so:

 

 1. Na narodno mešanih območjih z italijansko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:
 • v občini Ankaran območje naselja Ankaran/Ancarano;
 • v občini Izola območja krajev: Izola/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje;
 • v mestni občini Koper območja krajev: Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel /Campel,

Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano,

 • v občini Piran območja krajev: Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia,

Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago in Dragonja/Dragogna.

 

 

 1. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
  • Upravičeni prijavitelji:

So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

 1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 12 mesecev registriran sedež,
 2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega območja.
 3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 5/17)- ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),
 4. niso insolventne glede na 2. točko 3. odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 in 38/16 – odl. US in 63/16-ZD-C),
 5. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
 6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do ministrstva in OSSIN ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, – uradno prečiščeno besedilo),
 7. so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 35. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
 8. so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun),
 10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),
 11. imajo poravnane vse obveznosti iz istovrstnih preteklih razpisov,
 12. Upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oz. glavno dejavnostjo podjetja.
 13. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje

(Mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 [1].

 

 • Upravičeni stroški so:

Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da:

 • so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
 • so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oz. za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
 • so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
 • so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
 • so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
 • so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
 • proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
 • so podprti z dokazili - listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev,
 • so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
 • so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
 • so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).

 

 1. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2020 znaša 30.000,00 EUR

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9002.

 

 • Omejitev višine zaprošenih sredstev

Izplačila OSSIN so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni proračunski postavki, lahko OSSIN razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.

 

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja pa 10.000,00 EUR. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oz. 100.000,00 EUR če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

 

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 85% celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 15% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, DDV ni upravičeni strošek.

 

 1. POMOČ PO PRAVILU »DE MINIMIS«

Sredstva dodeljena v okviru tega javnega razpisa se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015 in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013)) ( v nadaljevanju Uredba Komisije).

 

V skladu z Uredbo Komisije, do »de minimis« pomoči« niso upravičena podjetja:

 

 1. iz sektorjev:
 • ribištva in akvakulture,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 1. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 2. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
 3. če gre za pomoč namenjeno izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in     delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
 4. če je pomoč pogojene s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
 5. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
 6. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

 

Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči (200.000 oz 100.000 EUR).

 

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.

 

 1. OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko leto 2020. Upravičeni stroški so tisti stroški ki so nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje do vključno 20.10.2020)

 1. RAZPISNI ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov Can Costiera - OSSIN, Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana - Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18  6000 Capodistria / Koper, je 08.06.2020. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).

 

Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po pošti v skladu z razpisno dokumentacijo in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »NE ODPIRAJ –VLOGA - JR ANS UKREP 1/1-2020« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

 

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8: Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, 3., 6., in 9. točka obrazca 2 Dispozicija projekta mora biti dvojezična. Za dvojezično se šteje, da je napisana v slovenskem jeziku, obenem pa je prevedena v italijanski jezik, s pripisom: »S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak originalu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi…) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko OSSIN dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prejete po izteku predpisanega roka ter katere ne bodo vsebovale obrazca 2 Dispozicija projekta, katere točke 3., 6. in 7. morajo biti dvojezične, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.

Odpiranje vlog bo na sedežu OSSIN in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje Svet OSSIN.

Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa ter upravičenostjo stroškov, bodo ocenjene s strani komisije.

Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne

MERILA

Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril:

 

 1. OCENA PRIJAVITELJA (skupaj največ 30 točk)

 

 1. Bonitetna ocena (20 točk)
 2. Velikost podjetja (10 točk)

 

 1. OCENA PROJEKTA (skupaj največ 70 točk)
 1. Ocena Sveta OSSIN (največ 25 točk),
 2. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ 20 točk),
 3. Namen in cilj investicije (največ 20 točk),
 4. Varstvo okolja (največ 5 točk)

 

Skupno možno število doseženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov.

 

V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu ocena Sveta OSSIN.

 

 1. KDAJ IN KJE LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni razpis so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani: http://www.cancostiera.org/

 

 

Predsednik Sveta OSSIN

Alberto Scheriani

 

 

[1]. Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003. in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 (Ur. L. EU L187, 26.6.2017) o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.